Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Novinky v roce 2014


Blíží se nám konec roku, tak je dobré si připomenout, co se v něm změnilo. Za jednu z nejvýznamnějších novinek se dá považovat změna týkající se Veřejně prospěšného poplatníka.

Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014
Definice veřejně prospěšného poplatníka v 2014
Namísto poplatníka, který není založen či zřízen za účelem podnikání, se v zákoně o daních z příjmů zavádí veřejně prospěšný poplatník. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.


Veřejně prospěšným poplatníkem nemůže být obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení), společenství vlastníků jednotek a rovněž nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli, nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.

Veřejně prospěšný poplatník tak může být například:
• nadace,
• nadační fond,
• ústav,
• spolek (do konce roku 2013 občanské sdružení),
• obecně prospěšná společnost (vzniklá před 1.1.2014),
• veřejná vysoká škola,
• registrovaná církev a náboženská společnost,
• poskytovatel zdravotních služeb,
• příspěvková organizace,
• politická strana politické hnutí.


Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2014
Předmětem daně z příjmů jsou nově příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně rozdělit na poplatníky se širokým základem daně (zdaňují veškeré příjmy s výjimkou příjmu z investičních dotací) a poplatníky s úzkým základem daně z příjmů (zdaňují pouze některé činnosti, zejména podnikatelské).


Předmět daně veřejně prospěšného poplatníka s úzkým základem daně
U veřejně prospěšného poplatníka nejsou podle § 18a odst. 1 ZDP předmětem daně:
• příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle zákona o daních z příjmů v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
• dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
• podpora od Vinařského fondu, • výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného plnění, který plyne obci nebo kraji,
• úplata, která je příjmem státního rozpočtu za: o převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
o nájem a prodej státního majetku,
• příjmy z bezúplatného nabytí věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.


U veřejně prospěšného poplatníka je podle § 18a odst. 1 ZDP předmětem daně vždy příjem
• z reklamy,
• z členského příspěvku,
• v podobě úroku (nově oproti 2013),
• z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

Předmět daně veřejně prospěšného poplatníka se širokým základem daně
S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je
• veřejnou vysokou školou,
• veřejnou výzkumnou institucí,
• poskytovatelem zdravotních služeb,
• obecně prospěšnou společností, • ústavem.


Zdanění úrokových příjmů
Úroky u veřejně prospěšného poplatníka s úzkým základem daně podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 19 %. Daň srazí plátcem těchto příjmů. U veřejně prospěšných poplatníků se širokým základem daně se zvláštní sazba daně neaplikuje a úroky jsou součástí jejich obecného základu daně spolu s ostatními příjmy.


Zdanění bezúplatných příjmů
Příjmy nabyté z dědictví, odkazu, daru nebo jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění se považují za bezúplatný příjem. Bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu se osvobozuje od daně z příjmů právnických osob pro všechny právnické osoby, tj. nejenom pro veřejně prospěšné poplatníky. Od daně z příjmů právnických osob se dále osvobozuje bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů. Toto osvobození bezúplatných příjmů nemusí veřejně prospěšný poplatník uplatnit.


Výpočet základu daně
Do základu daně se nezahrnují náklady vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně; obdobně to platí pro náklady hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení. Není možné uplatnit účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle účetních předpisů, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku. Nelze uplatnit ani hodnotu majetku, který se neodpisuje podle daňových ani podle účetních předpisů (např. zásoby, pozemky), který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu. Vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, lze uplatnit pouze do výše příjmů z jeho prodeje.


Úspora na dani
Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto „úsporou na dani“ ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.


Daňové přiznání
Daňové přiznání není povinen podat veřejně prospěšný poplatník, pokud • má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
• nemá povinnost vracet nevyčerpanou úsporu na dani.
Veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nemá povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně.
Dary na veřejně prospěšné účely Maximálního limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely byl u fyzických osob zvýšen z 10% na 15 % základu daně a u právnických osob zvýšen z 5% na 10 %.


Silniční daň
Předmětem daně silniční nejsou silniční motorová vozidla používaná k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.


Daň z nemovitých věcí
Stavba je nově součástí pozemku. Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, a pozemky sloužící fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti.


Daň z nabytí nemovitých věcí
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a strany se ve smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. v ostatních případech je poplatníkem nabyvatel. Nejsou definována žádná osvobození pro veřejně prospěšné poplatníky.
Datum zvěřejnění: 2014-11-24


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU