Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Přehled o peněžních tocích od 1. 1. 2016


Novelizovaný zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 18 odst. 2) zavedl od 1. 1. 2016 pro obchodní společnosti, jsou-li střední či velkou účetní jednotkou, povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích.

Přehled o peněžních tocích (tzv. Cash flow) podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v průběhu účetního období ve členění na provozní, investiční a finanční činnost. Při jeho sestavovaní se vychází z údajů z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, ale i z dalších doplňujících skutečností, např. rozdělení zisku, úhrada ztráty, změny základního kapitálu, čerpání fondů apod.

Nelze vytvořit univerzální přehled o peněžních tocích platný pro všechny účetní jednotky, ale vytvořili jsme pro Vás vzor Cash flow, který naleznete zde. Náplň jednotlivých řádků přehledu bude u jednotlivých účetních jednotek odlišná, a to v závislosti na věcném obsahu účtu, charakteru účtu, charakteru pohledávky či závazku (provozní x investiční) a pohybech na kapitálových účtech.

Český účetní standard ČÚS č. 23 obsahuje příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích. Vychází z výsledku hospodaření účetní jednotky, který se dále upravuje zejména o nepeněžní transakce, které ovlivňují výsledek hospodaření, avšak nemají přímý vliv na přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků a ekvivalentů (odpisy, tvorba a čerpání rezerv a opravných položek atd.) a o neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetních období (zůstatky účtů účtové skupiny 38).
Datum zvěřejnění: 2016-09-19


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU