Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku od roku 2016


Vlastní-li účetní jednotka dceřinou společnost (tj. ovládá-li nějakou jinou společnost), tvoří spolu tzv. skupinu účetních jednotek. Taková skupina může ze zákona podléhat povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Jelikož se s účinností od 1. 1. 2016 snížila kritéria ukládající tuto povinnost, může se nyní týkat i Vás. V zákoně o účetnictví jsou určeny tyto konsolidační skupiny:
 • • malá skupina účetních jednotek – nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot
     a. netto aktiva celkem 100 000 000 Kč,
      b. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
      c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
 • • střední skupina účetních jednotek – není malou skupinou účetních jednotek a nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot
      a. netto aktiva celkem 500 000 000 Kč,
      b. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
      c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.
 • • velká skupina účetních jednotek – překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty stanovené pro střední skupinu účetních jednotek.


Účetní jednotka bude v účetním období, které započalo v roce 2016, zařazena do takové kategorie skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období, tj. k 31. 12. 2015 (v případě, že je účetní období shodné s kalendářním rokem). K tomuto datu musí všechny skupiny účetních jednotek vypočítat na konsolidovaném základě výši svých netto aktiv, čistého obratu a průměrný přepočtený stav zaměstnanců a dle těchto údajů provést zařazení skupiny do příslušné kategorie. Není možné tedy pouze sečíst hodnoty individuálních účetních závěrek společností ve skupině, ale je zapotřebí zohlednit konsolidační úpravy a vyloučit vzájemné vnitropodnikové transakce.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má střední a velká skupina účetních jednotek. Malá skupina účetních jednotek nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku s výjimkou případů, kdy je některá účetní jednotka ve skupině subjektem veřejného zájmu (emitent cenných papírů, banka, spořitelní a úvěrové družstvo, pojišťovna a zajišťovna, penzijní společnost a zdravotní pojišťovna).

Součástí konsolidované účetní závěrky jsou i údaje za minulé účetní období, je tedy zapotřebí sestavit konsolidovanou účetní závěrku také za předcházející období, tj. k 31. 12. 2015 (v případě, že je účetní období shodné s kalendářním rokem).

Konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva je povinně ověřována auditorem. Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy v souvislosti s konsolidovanou účetní závěrkou a můžeme Vám i přímo pomoci s jejím sestavením.
Datum zvěřejnění: 2016-09-30


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU