Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Kdy má účetní jednotka povinný audit v roce 2014?


Připravili jsme přehled pravidel pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem pro účetní období započatá od 1. ledna 2014. Pro účetní období započatá do konce roku 2013 odkazujeme na náš dřívější článek z listopadu 2013.

Základní kvantitativní kriteria (aktiva, obrat, zaměstnanci) zůstávají v roce 2014 nezměněná:
1. aktiva celkem více než 40 milionů Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy majetku,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč; ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, Audit akciové společnosti
Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit svěřenského fondu
Svěřenské fondy podle občanského zákoníku mají obdobně jako akciové společnosti povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit evropské společnosti
Evropské společnosti se sídlem v České republice mají obdobně jako akciové společnosti povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit společnosti s ručením omezeným
Společnosti s ručením omezeným mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií.

Audit ostatních obchodních korporací
Pro audit komanditní společnosti, audit veřejné obchodní společnosti, audit družstva, evropského hospodářského zájmového sdružení a evropské družstevní společnosti platí obdobné, jako pro audit společnosti s ručením omezeným. Mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií.

Audit zahraniční právnické osoby
Pro zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, platí stejné pravidlo, jako pro audit společnosti s ručením omezeným.

Audit fyzických osob
Pro audit podnikajících fyzických osob platí stejné pravidlo, jako pro audit společností s ručením omezeným.
Audit politické strany a politického hnutí
Politické strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad.

Audit nadace
Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období výše alespoň pět milionů Kč, podléhají řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověření auditorem. Ověření auditorem podléhá účetní závěrka i v případě, rozhoduje-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, nebo o přeměně nadace.

Audit ústavu
Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut, anebo pokud výše čistého obratu ústavu překročí deset milionů Kč. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu.

Audit investičního fondu
Účetní závěrka investičního fondu se ověřuje auditorem (audit standardního fondu kolektivního investování, audit speciálního fondu kolektivního investování a audit fondu kvalifikovaných investorů).

Audit dalších subjektů
Legislativa dále stanovuje povinný například pro pojišťovny, Fond pojištění vkladů, Kancelář pojistitelů. Povinný audit zároveň znamená automatické prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ze 3 měsíců na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Ve specifických případech (například v průběhu konkursu, před reorganizací,..-) nemusí existovat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ani při splnění obvyklých kriterií.

Konkrétní situaci a nutnost ověření účetní závěrky auditorem Vám rádi posoudíme.

Datum zvěřejnění: 2014-02-27


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU