Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Povinnost konsolidace 2016 – sestavení první konsolidované účetní závěrky


V článku zveřejněném na našich webových stránkách v aktualitách dne 30. 9. 2016 jsme Vás informovali o tom, že by se Vás mohla týkat povinnost sestavit konsolidovanou závěrku za účetní období započaté v roce 2016. Budete-li Vaše společnost nově sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, doporučujeme se na tuto skutečnost připravit co nejdříve, a proto Vám přinášíme několik informací:

Prvním krokem při sestavování konsolidované účetní závěrky je určení tzv. konsolidačního celku, tj. určení účetních jednotek, které do něj budou náležet. V rámci skupiny účetních jednotek musí být určena struktura jejich vlastnictví, míra vlivu konsolidující účetní jednotky na ostatních účetních jednotkách ve skupině. Na základě míry vlivu se zvolí metoda konsolidace, tj. způsob jakým budou v konsolidované účetní závěrce zachyceny majetkové účasti.

Míra vlivu a její dopad na vymezení konsolidačního celku a sestavení konsolidované účetní závěrky
  • •     Rozhodující vliv (vztah ovládající osoba – ovládaná osoba) = METODA PLNÉ KONSOLIDACE
    o rozhodující vliv je vymezen zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích => ovládající osoba nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci
  • •     Společný vliv (vztah spoluvlastník – společný závod) = METODA POMĚRNÉ KONSOLIDACE
    o vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami nezahrnutými do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemž osoba vykonávající společný vliv samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobě
  • •     Podstatný vliv (vztah investor – přidružený závod) = EKVIVALENČNÍ METODA
    o významný vliv na řízení nebo provozování, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv

Konsolidující účetní jednotka by měla včas předat svým konsolidovaným účetním jednotkám informace o tom, že budou konsolidovány, jak je vymezen konsolidační celek, a jaké účetní záznamy a ostatní dokumenty jsou povinny poskytnout za účelem konsolidace. Konsolidační skupina musí sjednotit své účetní metody a období.

Dále je nutné určit datum akvizice konsolidovaných účetních jednotek, reálnou hodnotu čistých aktiv konsolidovaných účetních jednotek k datu akvizice, vyčíslit konsolidační rozdíl a zohlednit akviziční transakce v konsolidované účetní závěrce.

Konsolidační rozdíl, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidované účetní jednotky a podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu v reálné hodnotě je vykazován v konsolidované rozvaze jako nehmotné aktivum s dobou rovnoměrného odpisování v délce 20 let. Došlo-li k následným dalším akvizicím a prodejům podílů na konsolidovaných účetních jednotkách je zapotřebí dále upravovat výši konsolidačního rozdílu.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky dále vylučují vzájemné pohledávky, závazky, náklady, výnosy, zisky a ztráty mezi konsolidující účetní jednotkou a konsolidovanými účetními jednotkami. Způsob vyloučení se řídí použitou metodou konsolidace.

Je-li konsolidovaná účetní závěrka sestavována poprvé, je třeba nejdříve sestavit konsolidovanou zahajovací rozvahu, respektive konsolidovanou účetní závěrku za předcházející účetní období. Podstatná část konsolidačních úprav a nastavení pravidel konsolidace je obsažena právě v zahajovací konsolidované rozvaze.

Jelikož sestavení první konsolidované účetní závěrky včetně zahajovací rozvahy je poměrně časově náročný proces, v němž hraje důležitou roli i definování konsolidačního celku a vyčíslení konsolidačního rozdílu, doporučujeme Vám se připravit na tuto novou povinnost co nejdříve.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme či přímo pomůžeme se sestavením konsolidované účetní závěrky.
Datum zvěřejnění: 2016-10-06


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU