Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) od 1.1.2016


Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty přinesla v příloze č. 1 a 2 novou podobu účetních výkazů pro rok 2016.

V rozvaze jde především o změny v názvosloví a nové uspořádání některých položek. Zásadní změny však zaznamenal výkaz zisku a ztráty. Výsledovka je sestavena ve zcela nové struktuře a s novými názvy položek.

Byl vydán nový účetní standard ČÚS č. 24,který obsahuje převodový můstek mezi položkami výkazů dle struktury platné do konce roku 2015 a novou strukturou výkazů platnou od roku 2016.

Pro zabezpečení správné obsahové náplně nových výkazů je však nezbytné upravit účtový rozvrh. Ze změn provedených ve směrné účtové osnově upozorňujeme zejména na následující:

1) Změny ve vykazování změny stavu zásob a aktivace:

účtová skupina 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti nově nahrazeno skupinou 58 účtová skupina 62 – Aktivace nově nahrazeno skupinou 58

2) Mimořádné náklady a mimořádné výnosy:

účtová skupina 58 – Mimořádné náklady: nově nahrazeno účty 547, 565 účtová skupina 68 - Mimořádné výnosy: nově nahrazeno účty 649, 669

3) Zřizovací výdaje

Zřizovací výdaje nejsou od 1. 1. 2016 vykazovány jako samostatný nehmotný majetek a budou účtovány přímo do nákladů. Ty účetní jednotky, které v účetnictví již neodepsanou část zřizovacích výdajů vykazují, budou tyto výdaje evidovat a odpisovat i v dalších letech až do jejich úplného odepsání. Zřizovací výdaje předešlých let budou vykazovány v rozvaze na řádku B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.

Novou podobu účetních výkazů pro rok 2016 naleznete zde.
Datum zvěřejnění: 2016-11-22


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU