Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Některé změny v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí


14. července 2016 vstoupil v platnost zákon 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účinnost zákona byla stanovena na 1. listopad 2016. Tento článek se zabývá cíli ministerstva financí a některými praktickými dopady změněné úpravy z pohledu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí.

Všechny změny v zákoně jsou popsány na stránkách finanční správy.

Nejprve výčet cílů návrhu zákona jak jsou popsány v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) v příloze důvodové zprávy k návrhu zákona, kterou zpracovalo Ministerstvo financí České republiky:

  • 1. Sjednocení osoby poplatníka daně na nabyvatele
  • 2. Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny
  • 3. Nabývání nemovitých věcí územními samosprávnými celky při vzájemném darování a směně
  • 4. Vyjasnit vymezení předmětu daně při úplatném nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnického podílu na ní


Sjednocení osoby poplatníka daně na nabyvatele

Hlavní a nejdůležitější změnou zákona je změna týkající se určení poplatníka daně. Do 30. 10. 2016 bylo možné určit poplatníkem jak převodce, tak i nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci. Taková možnost v mnohých případech přispívala k nejistotě a z ní vyplývajícím chybným krokům v souvislosti s placením daně. Další vadou měněného zákona byl takzvaný „institut ručitele“. Pokud byl smluvně určen poplatníkem daně převodce, pak se nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti stával ručitelem. Bohužel ale nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti neměl donucovací prostředky pro vymáhání povinností převodce a v mnoha případech tak musel zaplatit daň sám.

Nová právní úprava tedy určuje poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí výhradně nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci. Zároveň se pro nadbytečnost ruší „institut ručitele“.


Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny

Při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci (nebude tedy třeba její hodnotu pro tento účel zjišťovat např. znaleckým posudkem). To za předpokladu, že nabytí vlastnického práva je předmětem daně a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.


Nabývání nemovitých věcí územními samosprávnými celky při vzájemném darování a směně

Od daně z nabytí nemovitých věcí jsou nově osvobozena veškerá nabytí nemovitých věcí územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, a to z toho důvodu, aby se předešlo zbytečným převodům finančních prostředků mezi subjekty hospodařícími s veřejnými rozpočty.


Vyjasnit vymezení předmětu daně při úplatném nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnického podílu na ní

Zdanění se nově týká pouze úplatných nabytí vlastnického práva k budově, která je částí inženýrské sítě (nikoliv tedy pozemek či jiná nemovitá věc) a nachází se na území České republiky, nebo nabytí spoluvlastnického podílu na takové budově.
Datum zvěřejnění: 2017-01-17


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU