Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Inventarizace majetku a závazků


Dle odst. 3 § 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je účetní jednotka povinna provádět inventarizaci majetku a závazků (podle § 29 a 30) ke dni účetní závěrky.

Inventarizací se rozumí činnost, která se skládá z inventur a především z porovnání zjištěných skutečností s účetnictvím.

Inventura je část inventarizace, která zachycuje zjištění skutečného stavu majetku a závazků zaznamenáním právě zjištěné skutečnosti do inventurních soupisů.

Tak aby byl inventurní soupis průkazným účetním záznamem, dle ustanovení odst. 7 § 30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví musí tento soupis obsahovat:

a) skutečnosti podle odstavce 1 § 30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit,

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,

c) způsob zjišťování skutečných stavů,

d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

e) ocenění majetku při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,

h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví. Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Univerzální vzor inventury naleznete zde.
Datum zvěřejnění: 2017-02-16


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU