Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Zveřejňování účetní závěrky


Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, mají povinnost zveřejnit své účetní závěrky dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zveřejněním se rozumí uložení účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku. Sbírka listin již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.

Co vše se zveřejňuje

Součástí účetní závěrky jsou tyto výkazy:
- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha v účetní závěrce
- přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (tyto výkazy povinně sestavují obchodní společnosti, zařazené do střední a velké kategorie účetních jednotek)

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem a také i zprávu auditora.

Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu v účetní závěrce.

Lhůta zveřejnění účetní závěrky

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo
• v roce 2014 uložením do sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016
• v roce 2015 uložením do sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017

V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetní jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího období.

Pro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je stanoven nejzazší termín pro zveřejnění účetní závěrky do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu do 30 dnů od ověření účetní závěrky auditorem a po jejím schválení nejvyšším orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka ověřena či schválena (v tomto případě zveřejní účetní jednotka i informaci o neověření účetní závěrky auditorem či o neschválení účetní závěrky nejvyšším orgánem).

Účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy.

Stejné podmínky pro zveřejnění platí i pro konsolidovanou účetní závěrku, konsolidovanou výroční zprávu, zprávu o platbách a konsolidovanou zprávu o platbách.

Nesplnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky

Nesplněním povinnost zveřejnění účetní závěrky se účetní jednotka dle § 37a odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví dopustí správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše 3% hodnoty aktiv celkem.
Datum zvěřejnění: 2017-03-16


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU