Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Sankce za nezveřejnění účetní závěrky


Je důležité zvážit všechny možné následky, které by mohlo přinést zveřejnění či naopak nezveřejnění předmětných účetních závěrek.

Pro příklad uvádíme možné sankce dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících („VeřRej“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví („ZU“):

Pokud společnost nezveřejní účetní závěrky, vystavuje se značnému riziku, že jí bude uložena pokuta až do výše 100.000 Kč (§104 VeřŘej).

Bude-li společnost tuto povinnost porušovat opakovaně, nebo pokud nesplnění povinnosti může mít vliv na práva a oprávněné zájmy třetích osob, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení společnosti s likvidací (§ 105 VeřRej). Je třeba mít také na paměti, že se má za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní uvedené povinnosti, porušuje péči řádného hospodáře (§ 106 VeřŘej).

V neposlední řadě je nezbytné zmínit i možnou sankci ze strany finančního úřadu podle zákona o účetnictví (§37), a to uložení pokuty až do výše 3 % hodnoty aktiv společnosti. Právě tato sankce s ohledem na svou výši může mít pro společnost velmi citelné následky.

§ 104 VeřRej
Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100 000 Kč.

§ 105 VeřRej
Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

§ 106 VeřRej
(1) Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí osoby se považuje zejména nepředložení aktualizovaných listin podle § 66 písm. a) až c) a j).
(2) Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.

§ 37 ZU
(1) Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že
a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 2 až 6,
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,
c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1,
d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6,
e) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,
f) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
g) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem,
i) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,
j) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a, nebo
k) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do výše
a) 6 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d),
b) 3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až k).


Datum zvěřejnění: 2017-03-29


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU