Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Zákonné opatření o změně daňových zákonů schváleno Senátem


Ke konci roku si mnohé obchodní společnosti kladou otázku, zda je pro ně audit účetní závěrky povinný.
Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:

1. aktiva celkem více než 40 milionů Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy majetku,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč; ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,

Společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstva mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v bodech 1 až 3 výše. Obdobně to platí pro zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají.

Nadace, Fond pojištění vkladů, Kancelář pojistitelů mají účetní závěrku povinně ověřovánu auditorem vždy.

Obecně prospěšné společnosti mají účetní závěrku povinně ověřovánu auditorem, pokud 1. jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo 2. ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.

U nadačního fondu musí být auditorem účetní závěrka ověřena za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 miliony Kč nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 miliony Kč Povinný audit zároveň znamená automatické prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ze 3 měsíců na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Pro zajímavost uvádíme, že podle textu zákonného opatření Senátu se v roce 2014 pravidla pro povinný audit nemění. Pro svěřenské fondy podle novelizovaného občanského zákoníku by měly platit obdobná kriteria jako pro akciové společnosti.
Datum zvěřejnění: 2013-10-17


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU