Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Výplata záloh na podíl na zisku – je nutné ověřit mezitímní účetní závěrku auditorem?


Výplata záloh na podíl na zisku je vymezena v § 40 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také „ZOK“), ve kterém jsou uvedeny podmínky k jejímu vyplacení.

Jednou z podmínek je, že obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. Druhá podmínka povoluje vyplatit zálohu na podílu na zisku pouze na základě mezitímní účetní závěrky, ze které musí vyplynout, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Z výše uvedeného zákona tedy neplyne povinnost mít mezitímní účetní závěrku ověřenou auditorem. Pro výplatu záloh na podíl na zisku je nutné dle ZOK mezitímní závěrku „pouze“ sestavit.

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem je vymezena v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V tomto ustanovení je stanovena povinnost mít ověřenou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku auditorem pro velké, střední a malé účetní jednotky při splnění určitých kritérií daných tímto zákonem a také pokud tuto povinnost stanoví účetním jednotkám zvláštní právní předpis. O povinnosti mít auditorem ověřenou mezitímní účetní závěrku tento zákon výslovně nehovoří.

Otázka, zda mít mezitímní účetní závěrku ověřenou auditorem, či nikoli, rozděluje odbornou veřejnost na dvě skupiny. Odpověď závisí na tom, podle jakého ustanovení zákona o účetnictví se řídíme a jak ho budeme vykládat.

Budeme-li vycházet z § 19 odst. 3 zákona o účetnictví, který mimo jiné stanovuje, že ostatní ustanovení zákona o účetnictví týkající se účetní závěrky platí obdobně i pro sestavení mezitímní účetní závěrky, lze z toho vyvodit, že pokud společnost podléhá povinnému auditu řádné účetní závěrky, platí toto obdobně i pro mezitímní účetní závěrku, a tudíž je i mezitímní účetní závěrka ověřována auditorem.

Pokud však budeme vycházet primárně z § 20 zákona o účetnictví, ve kterém je stanovena povinnost auditu pouze pro řádné a mimořádné účetní závěrky, a z úvodu druhé věty § 19 odst. 3 zákona o účetnictví, ze které je možné si dovodit, že odkaz na obdobné použití ustanovení zákona o účetnictví týkající se účetní závěrky se vztahuje pouze na sestavování mezitímní účetní závěrky (tj. musí být aplikovány stejné účetní metody a postupy jako při sestavování řádné či mimořádné účetní závěrky). V tomto případě se musí brát v potaz, z jakého titulu je mezitímní účetní závěrka sestavena, jaký právní předpis její sestavení ukládá a zda tento právní předpis neukládá i povinnost ověření mezitímní účetní závěrky auditorem.

V závěru bychom tedy rádi uvedli, že záleží na rozhodnutí statutárního orgánu, jestli se při výplatě záloh na podíl na zisku spolehne na mezitímní účetní závěrku bez ověření auditorem, nebo zda tento audit zajistí. Pokud se rozhodne pro druhou možnost, může ji vnímat jako vyšší míru ujištění, že mezitímní účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky a finanční pozici společnosti v okamžiku jejího sestavení a že podmínky výplaty záloh na podíl na zisku byly skutečně v tuto dobu splněny.
Datum zvěřejnění: 2017-08-13


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU