Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Půjčka společníkovi


Dceřiná společnost může bezúročně půjčit peníze své mateřské společnosti. Tento úkon však s sebou nese určitě daňové důsledky.

Mateřské společnosti, tedy příjemci zapůjčených peněz, vzniká majetkový prospěch. Ten je roven obvyklé výši úroků v daném roce. Podle zákona o daních z příjmů § 19b odst. 1 písm. d) bod 1 však může být majetkový prospěch osvobozen a to v případě, že v úhrnu příjmy z daného majetkového prospěchu od téže osoby nepřesánou za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku
100.000 Kč.

Kdyby byla překročena hranice částky 100.000 Kč, bude se jednat o zdanitelný příjem u mateřské společnosti (tedy u příjemce bezúročné půjčky). Výsledek hospodaření by se po tom zvýšil o hodnotu majetkového prospěchu (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP).

Současně lze na základě § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP snížit výsledek hospodaření o hodnotu bezúplatného příjmu, o kterou byl výsledek hospodaření zvýšen podle odstavce, viz výše. A to za předpokladu, že je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a hodnota bezúplatného příjmu nebyla výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (tzn. že o něm nebylo účtováno v nákladech.) Tato podmínka je splněna tehdy, když jsou peníze poskytnuté formou bezúročné zápůjčky příjemcem využity pro jeho podnikatelskou činnost (např. na nákup majetku, zásob, služeb nebo úhradu jiných daňově uznatelných nákladů).

Podle § 23 odst. 7 ZDP u dceřiné společnosti (tedy poskytovatele bezúročné půjčky) nedojde k žádným daňovým důsledkům.
Datum zvěřejnění: 2017-09-07


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU