Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Inventarizace dlohodobého hmotného majetku


Inventarizace majetku a závazků je podstatným prvkem průkaznosti účetnictví. Inventarizací se ověřuje, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventarizace majetku a závazků se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná či mimořádná účetní závěrka, tj. inventarizaci dlouhodobého majetku je nutné provést nejméně 1x za účetní období.

Průběh inventarizace

Zjištění skutečného stavu majetku inventurou

Skutečný stav majetku se zjišťuje fyzickou inventurou (u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci; provádí se počítáním, měřením, vážením, atd.) nebo dokladovou inventurou (u majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci).
Fyzická inventura dlouhodobého hmotného majetku může být zahájena nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a musí být ukončena nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Samozřejmě, že musí být prokázán stav hmotného majetku k rozvahovému dni. Pokud se tedy fyzická inventura neprovádí přímo ke konci rozvahového dne, musí se u fyzických inventur uvést přírůstky a úbytky za období od provedení fyzické inventury do rozvahového dne případně po rozvahovém dni.
U majetku, který se zapisuje do katastru nemovitostí, je vhodné mít k dispozici aktuální výpis listu vlastnictví a odsouhlasit, že účetní evidence odpovídá zápisům v listu vlastnictví.
U pořizovaného a k datu účetní závěrky nezařazeného majetku do používání je nutná inventarizace účtu, na kterém se o tomto majetku eviduje, včetně doložení jednotlivých účetních dokladů. Obdobně se postupuje i v případě poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek.
V případě různých omezení vlastnictví k majetku, například z důvodu zřízení zástavního práva, je nutné prověřit, zda důvody zástavního práva trvají. Toto omezení práva se také povinně uvádí do přílohy k účetní závěrce.

Vytvoření inventurních soupisů

Zjištěné skutečné stavy inventarizovaného dlouhodobého hmotného majetku se zaznamenávají do inventurních inventurních soupisů, aby bylo možné porovnat skutečný stav se stavem účetním.

Zjištění inventarizačních rozdílů, jejich vypořádání a zaúčtování

Po sestavení inventurních soupisů dochází k porovnání stavů zjištěných při fyzické inventuře se stavy v účetnictví. Tím se zjištění případné inventarizační rozdíly, které je třeba řádně prošetřit a určit jejich příčinu. Do účetnictví poté musí být zaznamenán stav dlouhodobého hmotného majetku zjištěného při fyzické inventuře, tj. jeho skutečný fyzický stav. Inventarizační rozdíly se zaúčtují do účetního období, ke kterému se inventarizací zjišťuje stav majetku.
Inventarizační rozdíly dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zaúčtují podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

Ověření ocenění dlouhodobého majetku

Při inventarizaci dlouhodobého majetku by mělo také dojít k posouzení jeho ocenění v účetnictví. Je-li jeho prodeji cena/tržní hodnota nižší než jeho ocenění v účetnictví, je třeba respektovat zásadu opatrnosti a vytvořit opravnou položku. V případě úplného poškození a znehodnocení se v účetnictví řeší odpisem majetku.
Pokud je ovšem tržní ocenění majetku vyšší než ocenění účetní, je třeba tuto informaci uvést do přílohy v účetní závěrce.
Datum zvěřejnění: 2017-10-11


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU