Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Změna ve zdanění svěřenských fondů a rodinných fundací


4. dubna 2017 vstoupil v platnost zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Mezi nimi i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon je účinný od 1. července 2017. Tento článek se zabývá změnami zdanění svěřenských fondů a rodinných fundací (nový pojem „rodinná fundace“ je vymezen v § 17a odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů) a jejich praktickými dopady.

Hlavním důvodem pro změnu bylo odstranění disproporce, ke které docházelo v případě, kdy byly do svěřenského fondu nebo rodinné fundace vyčleněny podíly na obchodních korporacích. Zákon o daních z příjmů těmto poplatníkům podle staré úpravy neumožnil osvobodit příjem z dividend z majetkové účasti na dceřiné korporaci od daně z příjmů vybírané srážkou a ani nemohli uplatnit výhodný postup pro určení základu daně při následné výplatě obdobný ustanovení § 36 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Tato situace vedla k narušení principu daňové neutrality. To znamená, že investice prováděné prostřednictvím svěřenského fondu nebo fundace byly zdaňovány ve vyšší v porovnání s investicí provedenou individuálně. V praxi docházelo ke zdanění přijatých dividend jednou při výplatě od společnosti do svěřenského fondu (popř. fundace) a podruhé při výplatě podílů na zisku ze svěřenského fondu obmyšlenému. Pokud by byly akcie vlastněny přímo, docházelo by pouze k jednomu zdanění.

Taková úprava svěřenské fondy a rodinné fundace znevýhodňuje a ve svém důsledku omezuje využívání těchto institutů.

Novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) a pro zdaňovací období započatá od 1. července 2017 jsou považovány za mateřskou společnost také svěřenské fondy a rodinné fundace. Pokud v obchodním majetku svěřenského fondu nebo rodinné fundace bude více než 10 % podílu na základním kapitálu obchodní korporace, a to déle než 12 měsíců, bude příjem z podílů na zisku od této korporace a příjem z převodu takového podílu na obchodní korporaci osvobozen na základě stejných ustanovení (§ 19 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů) jako v případě, je-li mateřskou společností obchodní korporace.
Datum zvěřejnění: 2017-10-25


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU