Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Fondy místních příspěvkových organizací


V současné době je často předmětem odborných diskusí problematika fondů příspěvkových organizací. Řešen je především jejich peněžní charakter a jejich krytí peněžními prostředky.

Hospodaření s fondy, jejich tvorba a následné čerpání podléhá u příspěvkových organizací zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále se činnost vybraných účetní jednotek řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710.

Podle rozpočtových pravidel tvoří příspěvkové organizace peněžní fondy za účelem odděleného sledování peněžních prostředků vyčleněných na stanovené účely, z čehož vyplývá, že peněžní fondy mají být kryty peněžními prostředky. Zásadní problém spočívá v tom, že některé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů jsou neslučitelné s ryze peněžním charakterem těchto fondů.

Příspěvkové organizace vykazují fondy v rozvaze v pasivech v rámci jednotlivých položek vlastních zdrojů a zároveň stav peněžních prostředků jednotlivých fondů v aktivech v rámci jednotlivých položek krátkodobého finančního majetku. Z účetního pohledu není vhodné vykazovat peněžní fondy v pasivech v rámci vlastních zdrojů, protože s ohledem na samotný účel tvorby peněžních fondů a jejich ryze peněžní charakter je logické je vykazovat pouze v aktivech.

Nejvýznamnější problémy nastávají v případě rezervního fondu a fondu investic.

Rezervní fond

Smyslem jeho existence vytvoření peněžní rezervy pro zákonem stanovené případy. Problematické jsou některé tituly jeho tvorby a čerpání, které nejsou peněžního charakteru. Například tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření je zcela neslučitelná s pojetím fondu založených na peněžní bázi, kdy zlepšený výsledek hospodaření musí být kryt peněžními prostředky v celé výši.

Fond investic

Smyslem jeho existence vytvoření peněžní rezervy na financování investičních potřeb. Problematické jsou opět některé tituly jeho tvorby a čerpání, které nejsou peněžního charakteru. Například tvorba fondu investic peněžními prostředky ve výši odpisů. Tento požadavek může ve výsledku vést k tomu, že zřizovatel v rámci příspěvku na provoz poskytne peněžní prostředky v celé výši odpisů, ale zároveň následně nařídí odvod těchto prostředků zpět do rozpočtu zřizovatele. Tato operace ve svém důsledku slouží pouze k naplnění dikce zákona.

Při hledání řešení této problematiky bude nezbytné přijmout rozhodnutí, zda peněžní fondy zachovat nebo je zrušit bez náhrady. Pokud bude rozhodnuto o jejich zachování, bude nezbytné zajistit, aby jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů byly založeny na peněžní bázi.
Datum zvěřejnění: 2018-04-04


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU