Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Fondy nestátních neziskových organizací


Pod nestátní neziskové organizace můžeme zařadit spolky, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, politické strany a hnutí, veřejné vysoké školy. U každé z těchto organizací platí jiné právní předpisy, které se liší např. možností vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví, podmínkami pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pravidly pro tvorbu a čerpání fondů atd.

Pravidla, která musí být určena při vzniku fondů, jsou sepsána ve vnitřní normě. Této normě se říká statut fondu. Statut fondu obsahuje alespoň následující body:

  • • Název fondu,
  • • Pravidla pro tvorbu fondu,
  • • Pravidla pro čerpání fondu,
  • • Dobu trvání fondu,
  • • Způsob zrušení fondu,
  • • Povinnost krytí fondu peněžními prostředky,
  • • Povinnost mít peněžní prostředky na samostatném účtu,
  • • Podmínky rozpočtování fondu.


Účetní jednotky mohou mít zákonem nařízenou povinnost vytvářet fondy a hospodařit s nimi se stanovými pravidly. Fondy neziskovým organizacím slouží ke krytí majetku a jsou předem stanoveny na konkrétní účel.

Klasifikace fondů

1) Podle důvodu tvorby

Zákonné fondy
Některé nestátní neziskové organizace musí tvořit fondy povinně na základě příslušného zákona. Např. veřejným vysokým školám tuto povinnost nařizuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Fondy veřejných výzkumných institucí se řídí zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů a fondy školských právnických osob jsou upraveny zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní fondy
Ostatní nestátní neziskové organizace mají možnost vytvářet fondy. Jestliže se tak rozhodnou, potom musí dodržovat zákonem stanovený způsob jejich tvorby. Můžeme sem zařadit např. Českou lékárnickou komoru, kde podle zákona č. 220/1991 Sb. výnosy z pokut uložených členům za porušení povinností spadají do sociálního fondu.

Další množina nestátních neziskových organizací může vytvářet fondy na základě rozhodnutí oprávněného orgánu, kterého stanoví buď statusový zákon, nebo může být určen vnitřními pravidly účetní jednotky.

2) Podle povinnosti krytí fondu

Peněžní fondy
Pod peněžní fondy spadají fondy, které mají povinnost svého krytí peněžními prostředky. V rozvaze na straně aktiv pak evidují tyto peněžní prostředky. Současně jsou zaznamenány na straně pasiv ve vlastních zdrojích. Tyt fondy tvoří např. školské právnické osoby.

Nepeněžní fondy
Nepeněžní fondy se evidují na straně pasiv pod vlastními zdroji účetní jednotky. Patří sem např. fondy, které tvoří veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace.
Datum zvěřejnění: 2018-07-20


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU