Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Řešení mank a škod na krátkodobém a dlouhodobém majetku


Tento článek se bude věnovat uplatňování DPH u mank a škod na dlouhodobém majetku.

S účinností od 1. 7. 2017 se režim vyrovnání odpočtu začne vztahovat i na řešení mank a škod “řádně nedoložených“ tj. neřešených pojišťovnou či nepředepsaných k úhradě odpovědné osobě.

Nově se tato situace nebude řešit odvodem daně na výstupu, ale provede se přes vyrovnání odpočtu v případě krátkodobého majetku (§ 77 odst. 2 ZDPH), případně přes úpravu dopočtu u dlouhodobého majetku (§ 78e ZDPH).

S ohledem na to, že se jedná o zásadní změnu, která zruší dosavadní odvod DPH z některých druhů mank na výstupu je nutné rozvést situaci podrobněji:

  • • Konkrétně se jedná o majetek, u kterého došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět mohl.
  • • Vyrovnání či úpravu odpočtu daně je nutné provést z částky původně skutečně uplatněného odpočtu daně, resp. částky daně na vstupu u obchodního majetku.
  • • Povinnost upravit či vyrovnat uplatněný odpočet daně vzniká nejpozději ke dni provedení inventarizace majetku.


K orientaci v dané problematice by mohla posloužit velmi podrobná a rozsáhlá metodika „Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona“.

o DPH V této publikaci je možné zjistit:

  • • Jak správně a průkazně doložit zničení, ztrátu a odcizení, abychom se vyhnuli vyrovnání (případné úpravě odpočtu)
  • • Způsob provedení vyrovnání či úpravy odpočtu
  • • Lhůtu, kdy tak máme učinit
Nejvíce pozornosti zřejmě přitáhne způsob provedení zejména vyrovnání odpočtu z nedoložených mank krátkodobého majetku před jeho prvním použitím.

Plátce by měl být na základě principu přiřaditelnosti odpočtu k přijatému zdanitelnému plnění schopen určit částku původně uplatněného odpočtu daně (tj. z původního dokladu, ze kterého uplatnil nárok na odpočet). Hodnota vyrovnání nebo úpravy odpočtu se zjišťuje pro každý druh obchodního majetku samostatně. Pokud plátce není za žádných okolností schopen zajistit původně uplatněný odpočet daně, pak pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně plátce aplikuje metodu zjištění ocenění chybějícího majetku, kterou využívá v účetnictví. Tato varianta (z účetní hodnoty) bude aplikována i na nedoložitelná manka zásob vlastní výroby.

Daňová uznatelnost DPH z nedoložených mank

S účinným řešením také souvisí daňový pohled, kterým se zabýval Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových poradců.

Závěrem jednání, na kterém byl mimo jiné uzavřen i příspěvek č. 510/15.11.17, jsou tyto skutečnosti:

  • • Náklady z titulu úpravy nebo vyrovnání odpočtu DPH související s daňově uznatelným nákladem ZDP představuje daňově uznatelný výdaj v souladu § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP.
  • • Náklad z titulu úpravy nebo vyrovnání odpočtu DPH u nedoložených mank a škod se daňově posuzuje podle svého základu – tj. z nedoložených mank a škod se jedná o daňově neuznatelný náklad.
Datum zvěřejnění: 2018-09-03


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU