Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Nízká kapitalizace stručně


Dnešní článek by neměl být novinkou. Uvádíme jej pro návaznost na další příspěvek k tématu nadměrných výpůjčních nákladů.

Finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů a souvisejících výdajů, pokud je věřitel spojenou osobou, by měly být výstražným signálem pro většinu právnických osob. Znamenají nutnost zabývat se testem nízké kapitalizace.

Finančními náklady, jejichž daňová uznatelnost je posuzována testem nízké kapitalizace, jsou vedle úroků zejména náklady na obstarání úvěru, poplatky za zpracování úvěru, poplatky za vedení úvěrového účtu a jiné poplatky přímo související s úvěrem.

Úvěrové finanční nástroje jsou vymezeny v § 19 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů (ZDP). Jsou jimi úvěr, zápůjčka, dluhopis, vkladní list, vkladní certifikát, směnka na peněžní prostředky.

Spojenou osobou mohou být podle § 23 odst. 7 ZDP kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Kapitálově spojená osoba je taková, která se přímo nebo nepřímo podílí alespoň 25% na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby.

Nejčastějším případem, kdy je nutné provést test nízké kapitalizace, je úročená zápůjčka společníka do společnosti.

Nízká kapitalizace v případě, že příjemcem úvěrového finančního nástroje není banka nebo pojišťovna, se dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP určí následovně:

Pokud finanční nástroje od spojených osob v průběhu zdaňovacího období ne převyšují čtyřnásobek vlastního kapitálu, nízká kapitalizace daňovou znatelnost nákladů neovlivňuje.

Pokud úvěrové finanční nástroje od spojených osob v průběhu zdaňovacího období převyšují čtyřnásobek vlastního kapitálu, jsou náklady odpovídající tomuto převýšení daňově neuznatelnými.

Doporučený postup výpočtu neuznatelných nákladů je uveden v pokynu GFŘ D-22 v části k §25. Vychází z váženého denního průměru vlastního kapitálu (základní kapitál, ostatní kapitálové fondy, emisní ážio, zákonným rezervní fond a ostatní fondy společnosti tvořené ze zisku společnosti, zisky nebo ztráty z přecenění aktiv a nerozdělený zisk). Ke změně vlastního kapitálu v důsledku vykázaného výsledku hospodaření se nepřihlíží (výsledek hospodaření běžného období ovlivňuje výpočet nízké kapitalizace až pro příští období). Rozhodující pro výpočet je průměr denních stavů úvěrových finančních nástrojů od spojených osob. Do výpočtu se však nezahrnují úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku a bezúročné úvěrové finanční nástroje. Ve většině případů bude výše uvedený zjednodušující postup pro ověření nízké kapitalizace postačovat. Detailní řešení je obsaženo ve zmiňovaném pokynu GFŘ.
Datum zvěřejnění: 2018-10-19


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU