Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Nadměrné výpůjční výdaje


Členské státy jsou do konce roku 2018 povinny implementovat do právního řádu evropskou směrnici ADAT (Anti Avoidance Tax Directive), která zavádí opatření zaměřená proti agresivnímu daňovému plánování. Jedním z takových opatření je omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů.

Dle § 23e zákona o dani z příjmů, který je součástí připravovaného daňového balíčku pro rok 2019 se základ daně poplatníka daně z příjmů právnických osob zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek 30% daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA), nebo 80 mil. Kč.

Nadměrnými výpůjčními výdaji se rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Výpůjčním výdajem jsou kromě úroků z úvěrů a zápůjček také například související kurzové rozdíly, úroky zahrnuté do pořizovací ceny aktiva či úroky obsažené ve smlouvě o leasingu a výdaje související s deriváty zajišťujícími úrokové závazky.

V případě, že je tímto způsobem zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, je možné základ daně v příštích obdobích snížit, a to až do výše limitu nadměrných výpůjčních výdajů daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Nové ustanovení se bude týkat také úvěrů a půjček uzavřených před implementací směrnice.

V ustanovení § 23f ZDP v daňovém balíčku pro rok 2019 jsou uvedeny výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů. Jsou jimi zejména finanční podniky (banky, pojišťovny nebo subjekty kapitálového trhu) a subjekty, které stojí mimo skupinu (poplatník, který není součástí konsolidované skupiny podle právních předpisů upravujících účetnictví a nemá přidruženou osobu ani stálou provozovnu).

Omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů bude existovat souběžně s pravidly nízké kapitalizace (viz minulý článek). S ohledem na limit pro bezpečnou zónu ve výši 80 mil. Kč nové pravidlo daňovou pozici většiny malých a středních společností neovlivní. Prakticky je cíleno zejména na nemovitostní a developerské společnosti. Podmínkou použití pro rok 2019 je samozřejmě schválení novely zákona o daních z příjmů do konce roku 2018.
Datum zvěřejnění: 2018-10-29


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU