Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Novela zákona o dani z přidané hodnoty - jednatel plátcem DPH


Návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, připravované pro rok 2019 s sebou přináší mimo jiné změnu, která se dotkne členů orgánů právnických osob. Pokud bude schválena v aktuální podobě, budou si muset od nového roku dávat pozor na překročení obratu pro určení plátcovství.

Osobou povinnou k dani je fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. V současném znění zákona o DPH se ale činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, nepovažují za samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost.

Odměny jednatele společnosti spadají pod příjmy ze závislé činnosti (§6 odst. 1 písm. c) bod 1), proto podle současné právní úpravy není fyzická osoba mající příjmy ve formě odměny člena orgánu právnické osoby jen na základě tohoto faktu osobou povinnou k dani.

Plánovaná změna přinese více starostí jednatelům, kteří například zároveň dosahují příjmy z pronájmu bytů, které se zahrnují do výpočtu obratu (1 mil Kč za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců) pro povinnou registraci plátce DPH. Dnes si nemusí dávat velký pozor na překročení hranice, protože jejich soustavná ekonomická činnost (předpokládáme pouze nájem bytů) je osvobozená od DPH. Pokud uskutečňují pouze od DPH osvobozený nájem, nemohou se registrovat ani při překročení hranice obratu.

Po novele by se obrat pro povinnou registraci plátce DPH posuzoval v součtu obratu z nájmu a obratu z odměny jednatele, pokud jeho činnost bude považována s ohledem na okolnosti za ekonomickou činnost. Pravděpodobnost překročení hranice pro povinnou registraci DPH bude mnohem vyšší.

Nově se počítá s tím, že bude nutné posoudit, zda se v případě odměny člena orgánu společnosti jedná o vztah obdobný pracovněprávnímu nebo služebnímu. Z důvodové zprávy plyne, že se každý případ bude posuzovat individuálně. Z přechozích judikátů ale lze vyvodit, že zásadními faktory pro určení by měla být nezávislost při výkonu funkce a hospodářské riziko spojené s výkonem funkce.

V případě, že bude odměna člena orgánu společnosti shledána jako samostatná ekonomická činnost, bude dle návrhu nutné do obratu pro určení plátcovství započítat jak tyto příjmy, tak všechna ostatní zdanitelná plnění, včetně plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet.
Datum zvěřejnění: 2018-11-19


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU