Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Termín pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku


Před vstupem v platnost Zákona o obchodních korporacích (1. ledna 2014) Nejvyšší soud České republiky několikrát vyslovil právní větu, podle které rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti valnou hromadou na základě starší účetní závěrky (déle než šest měsíců od uzávěrkového dne) bylo neoprávněné (29 Cdo 4284/2007; 29 Cdo 2363/2011). A pokud k takovému rozdělení došlo, jednalo se o bezdůvodné obohacení se všemi právními důsledky.

Přestože od 1. ledna 2014 došlo k rekodifikaci úpravy rozdělování zisku obchodní korporace, nepovažoval Nejvyšší soud České republiky za vhodné se tomuto tématu dále věnovat. V následujících letech sílila kritika rozsudku odborníků (Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2017).

Dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud vydal rozhodnutí 27 Cod 3885/2017 s odůvodněním: „Jelikož právní úprava rozdělování zisku akciové společnosti doznala s účinností od 1. 1. 2014 několika změn; nelze dle Nejvyššího soudu bez dalšího přejímat judikatorní závěry přijaté při výkladu obchodního zákoníku.“ Z něj je důležitá následující právní věta:

[43] Ačkoliv i zákon o obchodních korporacích určuje, že podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (§ 34 odst. 1 z. o. k.), a současně upravuje lhůtu pro projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti (§ 403 odst. 1 z. o. k.), uvedené závěry se nadále neprosadí. Je tomu tak proto, že zákon o obchodních korporacích – na rozdíl od obchodního zákoníku – výslovně upravuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1 z. o. k.), jenž by měl dostačovat pro dosažení cíle sledovaného výkladem přijatým ve shora citovaných rozhodnutích (tj. zabránit vyplacení podílů na zisku „na úkor“ věřitelů společnosti).

Z uvedeného je zřejmé, že je možné rozhodnout o rozdělení zisku i po termínu šesti měsíců, který je termínem pro schválení účetní závěrky. Na druhou stranu je ovšem nutné vzít v úvahu ustanovení § 161 odst. 4 ZOK, resp. §350 odst. 1 a 2 ZOK, jež určuje nejzazší termín pro rozhodnutí do skončení následujícího účetního období.
Datum zvěřejnění: 2019-08-08


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU